kontakt | mapa strony |  home |

 
 
 
 
   
Silniki elektryczne - naprawa
Silniki - definicje
Dobór silnika
Silniki - eksploatacja
Silnik gwarancja napraw
 
 
 

 
DOBÓR SILNIKA

 

info | Rodzaj budowy silnika


Na tabliczce znamionowej silnika obok danych dotyczących mocy, napięcia, liczby obrotów na minutę, współczynnika mocy podaje się symbol oznaczający rodzaj pracy. Warunki pracy ze względu na otoczenie silnika bywają bardzo różnorodne (wilgoć, kurz, materiały żrące itp.) i wpływają na dobór silników o odpowiedniej budowie. Pod tym względem rozróżnia się następujące rodzaje budowy silników elektrycznych. Silniki o budowie otwartej nie mają specjalnych urządzeń utrudniających dostęp do części wirujących pod napięciem Silniki te stosuje się w pomieszczeniach suchych i nie zawierających kurzu. Silniki o budowie chronionej i silniki o budowie krytej mają urządzenia ochronne w postaci żaluzji lub pokryw wykonanych z siatki lub dziurkowanej blachy. Urządzenia te chronią silniki przed małymi przedmiotami, które mogą spadać na silnik, natomiast nie chronią ich przed wilgocią i kurzem. Silniki o budowie okapturzonej mają urządzenia ochronne, jak i silniki o budowie chronionej oraz krytej, a ponadto urządzenia zabezpieczające przed strumieniami wody.
 

info | Ochrona silnika


Silniki o budowie zamkniętej mają części wewnętrzne zamknięte ze wszystkich stron. Nie są one jednak szczelne. Mogą pracować na wolnym powietrzu, w pomieszczeniach wilgotnych lub zakurzonych. Silniki o budowie przeciwwybuchowej, ale wytrzymałej na wybuch gazów we wnętrzu silnika i uniemożliwiającej przeniesienie się wybuchu na zewnątrz. Silniki takie są stosowane w pomieszczeniach, w których mogą występować gazy lub pary wybuchowe, na przykład w kopalniach. Obecnie budowane są maszyny elektryczne znacznie lżejsze od dawnych typów, a to dzięki ulepszeniom sposobów chłodzenia maszyn i lepszym gatunkom stali o mniejszych stratach na histerezę. Rozróżnia się następujące sposoby chłodzenia, czyli odprowadzania ciepła wytwarzającego się w silnikach elektrycznych. Silniki o chłodzeniu naturalnym, budowane dawniej, nie mają żadnych urządzeń zwiększających intensywność chłodzenia, ten typ silników stosuje się obecnie bardzo rzadko. W celu polepszenia warunków chłodzenia w silnikach współcześnie budowanych stosuje się przewietrzanie.
 

info | Cechy wyboru silnika


Odpowiedni dobór silnika elektrycznego do napędu maszyny roboczej jest najistotniejszym zagadnieniem napędu elektrycznego. Przy doborze i zamawianiu silnika chodzi o możliwie dokładne zestawienie wszystkich warunków, -jakim ma odpowiadać silnik. Przede wszystkim ustala się dane znamionowe silnika podawane na tabliczce znamionowej, w którą powinien być zaopatrzony każdy silnik. Do danych tych należą: rodzaj prądu, napięcie, moc, liczba obrotów na minutą, a przy silnikach prądu zmiennego także częstotliwość i współczynnik mocy. Obok tych danych należy jeszcze rozpatrzyć warunki, w jakich silnik ma pracować. Należą do nich: Charakter sieci, do której silnik ma być przyłączony, a wiec sieć publiczna czy też wewnętrzno-zakładowa (chodzi tu o ograniczenie prądu rozruchu), napięcie sieci z uwzględnieniem przewidywanych jego odchyleń od wartości znamionowej. Dane określające charakter pomieszczenia, w którym silnik będzie pracował i sposób jego ustawienia (przenośny, przewoźny, ustawiony na stałe).

 

info | Warunki, jakie musi spełniać silnik


Warunki występujące w pomieszczeniu - wilgoć, pył, gazy wybuchowe. Dane określające urządzenie napędzane - rodzaj przemysłu, charakterystyki procesu technologicznego i maszyny napędzanej. Charakterystyka układu napędowego - przebieg obciążenia, rodzaj pracy - ciągła, dorywcza, przerywana, częstość włączeń, prędkość obrotowa - stała, zmienna z podaniem zakresu regulacji, warunki rozruchowe, hamowanie, zmiana kierunku obrotów. Sprzęgnięcie silnika - bezpośrednie z podaniem rodzaju sprzęgła, napęd pasowy czy też przekładnia zębata, wymiary wału napędowego, położenie wału. Obsługa silnika, rodzaj sterowania, zabezpieczeń. Ponadto przy wyborze silnika należy brać pod uwagę istniejące normy i przepisy, dobierać typy silników podane w katalogach wytwórni krajowych. Napięcie silnika dobiera się do napięcia istniejącej w zakładzie sieci elektrycznej. Ważnym zadaniem jest dobór mocy znamionowej silnika oraz prędkości obrotowej. Zainstalowanie silnika o nieodpowiednio dobranej mocy może stać się przyczyną dodatkowych strat energii.
 

info | Dobór mocy silnika


Na przykład zainstalowanie silnika indukcyjnego zbyt dużej mocy pociągnie za sobą jego pracę o małej sprawności i przy niskim współczynniku mocy. Przy biegu jałowym tak dobranego silnika straty są również większe, a wartość współczynnika mocy może spaść do 0,1. Zainstalowanie natomiast silnika zbyt małej mocy może być przyczyną częstych przerw w pracy silnika na skutek odłączenia go przez urządzenia zabezpieczające albo w braku właściwie wyregulowanych zabezpieczeń może nastąpić przegrzanie silnika i jego uszkodzenie. Moc znamionowa silnika musi więc być tak dobrana, by w danych warunkach pracy silnik nie nagrzewał się nadmiernie; by moment maksymalny silnika był większy od momentu maksymalnego przewidywanego obciążenia silnika. Ten drugi warunek przewiduje dodatkową właściwość - przeciążalność, jaką powinien mieć dobrany silnik. Prędkość obrotowa silnika, w przypadku gdy wał silnika ma być bezpośrednio sprzęgnięty z wałem maszyny napędzanej, powinna być możliwie bliska prędkości obrotowej maszyny napędzanej.
 

info | Dobór prędkości obrotowej


Jeżeli występują trudności w dobraniu odpowiedniej prędkości obrotowej silnika ze względu na znaczną różnicę w stosunku do prędkości obrotowej maszyny napędzanej, stosuje się przekładnię zębatą lub pasową, której przełożenie ma się równać stosunkowi prędkości obrotowych silnika i maszyny napędzanej. Do omówionych warunków mogą niekiedy dojść jeszcze dodatkowe, na przykład dotyczące czasu rozruchu. Dobór mocy silnika. Przy obciążeniu stałym moc silnika można określić posługując się wzorem wyrażającym moc w zależności od momentu oporu maszyny napędzanej. Moc znamionowa silnika przy bezpośrednim sprzęgnięciu wału silnika z wałem maszyny napędzanej wyniesie, gdzie moc znamionowa podana jest w kilowatach, moment oporu maszyny napędzanej w kGm, a znamionowa prędkość obrotowa silnika w obrotach na minutę. Po wyznaczeniu mocy dobiera się silnik z katalogu w ten sposób, aby jego moc znamionowa była co najmniej równa lub nieco przewyższała wartość mocy obliczonej. Sterowanie i aparaty do sterowania silników.

 

serwis silników - Oferta naprawy dla firm i klientów indywidualnych
silniki -  dobór - dobór silników elektrycznych
naprawa u klienta - Warunki serwisowania z dojazdem do klienta

top